Den digitala livsstilen har även skapat utrymme för en betydligt effektivare kommunikation världen aldrig tidigare skådat. Idag är vi tillgängliga dygnet runt och det spelar ingen roll hur, när, varifrån eller var vi befinner oss. Det här kan tyckas revolutionerande på ett tämligen fantastiskt sätt men skenet kan bedra. Att ständigt vara nåbar har skapat en slags onaturlig stress vilket i sina grundvalar också skakat om vårt beteende. Detta har i sin tur påverkat hela medielandskapet starkt präglat av de sociala medierna.

Människan kan sedan ett decennium tillbaka sprida budskap på ett helt nytt sätt. Det här har medfört en helt ny tillgång på information där tankar samt idéer på gott och ont kan utbytas. Det som tidigare var mediernas stolthet har idag bytt skepnad och istället blivit någonting för den stora massan. Idag kan vi alla vara journalister vilket också fått sina konsekvenser. De som har möjlighet utnyttjar yttrandefriheten till fullo och samhället sluts i en ond cirkel av desinformation.

Religioner runt om i världen fungerar i det här fallet som en svamp vilken suger upp allt det negativa och inte får visa vad den egentligen verkligen står för.