Skyldigheter och rättigheter är något som genom historiens gång följt oss människor. Dessa har utspelat sig på olika sätt vilket också resulterat i varierande utgång. Det här har varit väl sammankopplat men våra livssituationer där religionen inte utgjort något undantag. Under medeltiden var kyrkan till skillnad från idag en stark maktfaktor i Sverige. Denna tillhörde i sällskap av kronan och adeln samhällets övre skikt som i sin helhet hade väldigt stor inverkan på medborgarna. Livet ansågs endast som en förberedelse inför vad som komma skulle och genom att kungen var utsatt av Gud var resten av samhällets undre klasser väl förankrade med att de fungerade som undersåtar till dessa.

Efter att ståndssamhället upplöstes samt en ny världssyn där vetenskap och det sunda förnuftet skulle ersätta det gamla tänket där Gud stod i centrum för allting. Den stora skillnaden var att logiken fick en innebörd där diverse omständigheter skulle kunna förklaras på olika sätt och inte nödvändigtvis var kopplat till Gud.

Världen och religion är två ytterligheter som på gott och ont genomfört en enorm utveckling sedan dess. Idag ser vi religionsfrihet likt yttrandefrihet som en mänsklig rättighet där varje individ obehindrat väljer tillhörighet samt tillvägagångssätt.

Dessvärre råder kontraster gentemot det här där det inte till fullo kan omsättas i praktiken.