Finns det någonting som är beskaffat med religionens oklarhet?

Likt coronaviruset finns det varken logik eller en tydlig väg mot målet. Begreppet i fråga har en så pass enorm vidd att det inte riktigt går att ta på. Där är så många olika parametrar som ska in för att det överhuvudtaget ska gå att skapa en helhet. Problemet ligger ofta i att denna omtalade helhet har ett flertal vägar vilka alla leder till samma slutstation. Därigenom är det samtidigt av stor vikt att se till delarna lika mycket som den avslutande enheten.

Var börjar religionen någonstans och vart tar den vägen?

Religion kan liknas vid en institution med människan som minsta gemensamma nämnare. Paradoxalt nog är det även vi människor som på gott och ont ligger bakom religionernas alla verksamhetsområden. Denna föreställning består i sin tur av flera andra kategorier såsom traditioner, sedvänjor, byggnader och olika former av texter.

Precis som med allting annat är den även beroende av sociala, ekonomiska, politiska samt kulturella faktorer.

De flesta är nog överens om att religionen i grunden handlar om någonting vi tror på. Ett vid närmare eftertanke ganska diffust begrepp som varken har definition eller betydelse. På samma sätt som vi tror på Gud kan vi även tro på fint väder. Huruvida det går att koppla in religion i båda dessa ytterligheter förhåller sig tämligen osäkert då det i så fall skulle innebära väldigt starka kontraster. När allt kommer omkring är det trots allt så det mer eller mindre alltid förhållit sig vilket också medfört diverse otaligheter eller konflikter.

Religion såg förmodligen dagens ljus samtidigt som vi människor tog våra första steg på planeten. Människor gick förmodligen inte runt på savannen för 200.000 år sedan och utförde benämningar i likhet med religion. Precis som många andra begrepp är det här likväl något som historien fött och sedan återberättat. Vi människor är ett historieberättande släkte och utan fascinerande historier hade antagligen också vår värld sett ganska annorlunda ut. Det går inte att utvärdera huruvida det här hade varit i positiv eller negativ mening men många oklarheter vore troligtvis utsuddade alternativt aldrig påkomna.

Tankar, känslor och beteende är faktorer starkt kopplade till religionen i sin renaste form. Det är också just dessa som legat till grund hur religioner har kommit att tolkas, uttryckas samt utövas i förhållande till de ovan nämnda kategorierna. Den kan ses som ett projekt där målet genom historiens gång har förhållit sig flytande.

De flesta av oss söker någon gång meningen med livet vilket på ett eller annat sätt blir en slags tolkning av människans existens. Religion ligger ofta till grund för att dessa frågor överhuvudtaget ska kunna bli besvarade. Vi är individer i en kollektiv värld där religionen paradoxalt nog både fungerar som den sammankopplande och separerande länken.